За Нас

ИНТ Глобал Инженеринг е компанија со долго присуство на домашниот и странскиот пазар во областа на

-производдство на ел.енергија
-изведба на Е.Е. објекти
-проектирање
-надзор

За која единствана цел е брзо и квалитетно изведување на дадените цели и задачи преку користење на иновативнии технологии и следејќи ги европските и светските стандарди во својата област поради што ја добиле довербата на голем број реномирани компани...

Нашите последни проекти...

ОП ЗА АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОБЈЕКТ БР. 9

Китино Кале - Кичево

Изработка на Основен Проект за адаптација во состав на ревитализација

Пренамена на постоен објект К.О. Ќојлија, Скопје

Мост помеѓу бул. Крсте Мисирков и ул. Цветан Димов

Основен проект за изградба на улично осветлување

АД Македонска Пошта - Скопје

Иработка на Основен проект за реконструкција на кровни светлосни куполи

Индивидуално домување - Бутел

Изработка на Основен Проект за изградба на индивидуална куќа

ЈЗУ ОТЕШЕВО

Изработка на Основен Проект за реконструкција и адаптација

НУ Завод и Музеј - Битола

Изработка на Основен Проект за конзервација,реставрација и адаптација