Изведба на ЕЕ објекти

Нашите екипи се специјализирани за изведба на електро-енергетски објекти и специфични инсталации во електротехниката. Искуството што го поседува, опремата и стручноста на инженерите и монтерите на нашата компанија се гарант за квалитетот на изведените работи од областите на: - среднонапоски и нисконапоски водови (надземни и кабловски) - трафостаници - системи за непрекинато напојување со електрична енергија - дата центри и сервер сали - фабрички инсталации - телекомуникациски инсталаци и базни станици - фотоволтаични централи - мали хидро централи - оранжерии - фабрични инсталации - инсталации во медицина и фармација.

АТС

Изведба

АТС

Изведба

АТС

Изведба

АТС

Изведба

НН КАБЛИ

Изведба

НН КАБЛИ

Изведба

НН КАБЛИ

Изведба

НН КАБЛИ

Изведба

НН КАБЛИ

Изведба

НН КАБЛИ

Изведба

НН КАБЛИ

Изведба

НН КАБЛИ

Изведба

Објекти

Изведба

Објекти

Изведба

Објекти

Изведба

Објекти

Изведба

Објекти

Изведба

Објекти

Изведба

Објекти

Изведба