НАДЗОР

ИНТ Глобал Инженеринг нуди услуги во областа на надзор при изградба на објекти од секаков вид на типологија. Со оваа услуга ние ја следиме целукопната безбедност при изградба на еден објект преку обезбедување на мерки за заштита при работа и заштита на животна средина како и планирањето на работни активности и ресурсите за да се изведат истите. Преку контрола на работната динамика според претходно договорен распоред на одвивање на истата ние се грижиме за непречена и навремена изградба на секој објект.